Bemötande – utbildningsprogram

För dig som vill förbättra bemötandet intern eller externt i hela din organisation har vi ett koncept i flera steg.

Bemötande

Utbildningsprogram

Följande delar kan kombineras till flera olika utbildningsprogram.

Föreläsning: Hur gör vi varandra bättre?

Som inledning på hela utbildningsprogrammet håller vi en föreläsning för hela personalen. Syftet är att göra alla medvetna om att organisationen nu har bestämt sig för att sätta fokus på bemötandet. Att alla involveras är en av de främsta framgångsfaktorerna för en framgångsrik utbildningssatsning.

”Var dig själv!” – det brukar vi säga till varandra, som uppmuntran och stöd. Och det låter ju självklart, för vem skulle vi vara annars? Men vad betyder instruktionen egentligen? Och om någon inte riktigt beter sig som vi skulle önska? Hur ska vi ge råd då? Föreläsningen handlar om hur vi kan skapa ett klimat där vi vågar ge varandra feedback.

Målgrupp: Alla medarbetare.

Läs mer om föreläsningen här.

WORKSHoP: Vi är varandras arbetsmiljö

Ett lämpligt andra steg är att titta närmare på några utmanande bemötandesituationer. Detta gör vi i en workshop som är en blandform av föreläsning och  föreställning där två aktörer demonstrerar och visar hur lätt det går snett och hur man gör rätt.

Gott klimat på jobbet sitter inte i väggarna, det sitter i beteendet. Små detaljer kan påverka samarbete mer än vi kanske tror. Hur beter vi oss mot varandra på jobbet? Hur kan vi bli mer medvetna kommunikatörer? Med hjälp av korta scener illustrerar föreläsarna olika kommunikationssituationer. Det hjälper oss att på ett lättsamt sätt reflektera över vårt eget beteende.

Målgrupp: Medarbetare (max 50 personer)

Läs mer om kursen här.

Kommunikationslabbet®

I nästa steg arbetar vi praktiskt med några av de svårare kommunikationssituationerna inom er organisation.

Dessa situationer tränas mot verkliga aktörer, som då agerar ”knepig kund”, ”upprörd kollega” eller den motpart ni önskar träna mot.

Målgrupp: Medarbetare (max 14 deltagare)

Läs mer om Kommunikationslabbet® här

Kundcase

Bostadsbolag (Utbildning och träning, 50 deltagare)

Vi inledde med en föreläsning om kommunikation och bemötande för hela personalgruppen. Vi betonade beteendets betydelse och vanans makt över oss som kommunikatörer.

Under en serie workshops i mindre grupper fick deltagarna sedan träna bemötande. Vi iscensatte ett antal utmanande kommunikationssituationer hämtade från den egna verksamheten. Deltagarna fick agera sig själva medan två aktörer agerade kunder.

I det avslutande seminariet sammanfattade vi lärdomar från utbildningen och formulerade vägar framåt för det fortsatta förbättringsarbetet.

Landsting (Utbildning och träning, 300 personer)

Vi träffade all personal på landstingets vårdcentraler. Under en inledande halvdag föreläste vi kring bemötande och mellanmänsklig kommunikation. Vad har gott bemötande för betydelse inom vården och hur ser gott bemötande ut? Vad betyder kroppsspråk och ordval?

Under ett antal följande halvdagar arbetade vi mer praktiskt hos varje vårdcentral. Förutom övningar och föreläsning kring mellanmänsklig kommunikation iscensatte vi ett antal utmanande kommunikationssituationer hämtade från den egna verksamheten. Deltagarna fick möjlighet att öva på sin egen yrkesroll.

Direktkontakt


MejlTelefon