Hej och tack för i onsdags den 2 december då vi träffades digitalt i utbildningen kring konsten att tala så att andra vill lyssna – och att leda kurs digitalt. Här nedan följer en kort sammanfattning av vad jag tog upp under passet. Har ni ytterligare frågor eller kommentarer går det utmärkt att kontakta mig (se kontaktuppgifter nedan).

Vänliga hälsningar

Fredrik Mattsson, Ordrum, 0706-768876, fredrik@ordrum.se

 

Vi inledde med några grundläggande utgångspunkter kring kommunikation:

 • Kommunikation är en färdighet och färdigheter kan vi träna
 • Vi kan bara ändra på vårt eget beteende
 • Vi är varandras arbetsmiljö
 • Budskapet ska in, inte ut

Lyssnaren

När vi talar inför en grupp är det viktigt att förstå att allt sker på lyssnarens villkor. Det är åhöraren som kan välja att lyssna eller inte. Ni fick diskutera tillsammans vad talaren generellt behöver veta om sina lyssnare för att kunna nå fram och in. Några viktiga saker att ta reda på ser du nedan.

 • Vilken förförståelse har lyssnaren om det du ska tala om?
 • Hur är det med lyssnarens motivation?
 • Vilka förväntningar har lyssnaren?
 • Vilken relation/roller har du/lyssnaren?
 • Vilket är syftet/målet/den konkreta nyttan med att du är där, ur lyssnarens perspektiv?

Talaren

Därefter fokuserade vi på dig som talare. Vi konstaterade att ett framgångsrikt sätt att bli en bättre talare är att ta reda på hur du uppfattas. Det är nämligen ingen garanti att det du känner också syns utåt. Det räcker inte med att du känner dig snäll, engagerad eller tydlig. Du kan ändå uppfattas på ett annat sätt.  Din koncentration kan uppfattas som allvar och din tydlighet kan uppfattas som att du är arg, till exempel. Kroppsspråket kan helt enkelt ljuga och det som känns bekvämt för dig behöver inte upplevas som bekvämt för publiken. (Händerna i byxfickorna är ett tydlig sådant exempel). Om vi tar reda på hur vi uppfattas i en talarsituation kan vi få syn på våra både bra och mindre bra fysiska vanor – vanor som stärker vårt budskap och som vi kanske kan använda mer – eller mindre bra vanor som suddar ut vårt budskap och som vi kan öva bort.

En sätt att tänka kring talarsituationen är att tänka roll.  Vad behöver jag göra i talarrollen för att nå fram – och in – till mina åhörare? Kanske behöver jag tala högre, ta mer plats och titta folk mer i ögonen än vad jag initialt tycker är bekvämt? Det handlar inte om att spela någon annan men att anpassa sitt beteende efter vad som gagnar ditt syfte i talarsituationen (nämligen att tala så att andra lyssnar) och att uppfattas på det sätt som du vill bli uppfattad. Här en sammanfattande bild:

Talartips – Budskapet

När du funderar över ditt budskap kan du ta hjälp av frågorna: veta, känna, göra. Vad vill du att dina lyssnare ska veta efter att du talat? Vad vill du att de ska känna? Finns det till och med något du vill att lyssnarna ska göra? Gör svaren på dessa frågor klara för dig innan du talar. Fundera också över vad du ska prioritera, hur du ska visualisera det du talar om, hur du ska översätta ditt budskap till målgruppen och hur du kan exemplifiera (genom att t ex använda berättelsen) för att fördjupa förståelsen för det du talar om.

Talartips – Framförandet

Vi talade också om ansiktsuttryck och kroppsspråk och efter er regi sammanfattade vi några konkreta tips kopplade till beteende:

Att leda digitala kurs

Därefter kom vi in på det specifika kring att leda digitalt. Det är en del som skiljer en fysisk kurs från en digital. Två av de främsta faktorerna är: passiviteten (det blir snabbt jobbigt att sitta stilla framför en skärm) och interaktionen (det är utmanande att skapa dynamik i en digital utbildning). Men det finns sätt att göra dessa utmaningar mindre. Se bilden nedan:

Att utbilda är att pendla mellan två roller

Hur ska man då agera som digital mötesledare? En hjälp kan vara  att jämföra den digitala kursledar-uppgiften med att vara moderator från en stor scen. Du behöver vara mer mer aktiv och närvarande (utstråla energi), vara ännu tydligare med t ex ramar och gemensamma regler – och arbeta ännu mer aktivt med att  fördela ordet än på ett fysiskt möte.

Att utbilda är å ena sidan att presentera ett budskap, å andra sidan att leda en process. För att underlätta processen och skapa interaktion och energi kan du ta hjälp av diverse mötesmetoder under ett digitalt möte. Vi talade om gruppsamtalet och dialogväggen (med hjälp av verktyg som Miro.com eller mural.co), till exempel. Här nedan exempel på fler mötesmetoder för både fysiska och digitala möten.

 

Dessa mötesmetoder finns utförligt beskrivna i vår Möteskokboken och också i gratisappen Mötesplan, som är ettt gratisplaneringsverktyg för iPhone (Du kan ladda ner den via AppStore (sök på Ordrum)

Tack för en trevlig decemberförmiddag tillsammans med er!

/Fredrik

Ni verkar ha fått med er en hel del att döma av vad ni skrev i utcheckningsuppgiften:

 • Konkreta tips
 • Tipsen om en extradator för att se vad deltagarna ser
 • Spela rollen! Kan kännas lättare för obekväm talare
 • Tankar kring kroppsspråk och påminnelser kring hur man ska tala när man håller utbildningar
 • Vikten av att se sig utifrån
 • Viktigt att stråla engagemang och självförtroende
 • Inspirerad
 • Vikten av att bli medveten om mitt kroppsspråk
 • Prioritera, exemplifiera. Digitalt: var moderator från en “större” scen
 • Viktigt med förutsättningarna. Både kunskap och teknik behövs för bra möten
 • Variation och pauser
 • Att kroppsspråket är mycket viktigt och att det finns många olika sätt att skapa interaktiva digitala möten genom teknik.
 • Tänk på syfte och mål
 • Ansiktsuttryck
 • Veta – känna – göra
 • Kunskap och goda reflektioner som man kan bära med sig i livet som helhet

 

 

 

 

 

 

 

Välj det du är intresserad av genom att klicka på rubrikerna.

Ditt uppdrag är att översätta din kunskap från ditt fackspråk till ett språk kursdeltagarna talar. Budskapet ska in, det räcker inte att du fått ut det du planerat. Det finns många metoder för att nå fram med ditt budskap: du kan exemplifiera, berätta och visualisera. Var noga med att alltid göra det lätt för de som lyssnar att ta in budskapet. Du ska kommunicera, inte imponera.

Ditt uppdrag är också att leda läroprocessen. Målet är att få deltagarna lära genom att interagera, diskutera och reflektera. Till din hjälp kommer här våra tankar kring förhållningssätt och verktygslådan (det vi kallar mötesmetoder).

En översikt över alla metoderna finns i gratisappen nedan för iOS eller i Möteskokboken 1.

 

Här är ett exempel på hur man kan arrangera sina pinaler. Om man ska prioritera tycker vi att det viktigaste är att använda en extraskärm: då finns det utrymme att både se sin presentation och alla deltagarna.