Ladda ner kursfoldern

Att kommunicera handlar om att locka en annan människa att välja att vilja lyssna. Det räcker följaktligen inte att tala, inte ens att tala väl. Att kommunicera handlar om att skapa förtroende och att visa respekt. Att ge och att ta, att ta och att ge. Först när detta är gjort kan man överföra ett budskap. Grundtanken i vårt arbetssätt är att kommunikation är en färdighet som kan övas och utvecklas. Vägen till att bli bättre som kommunikatör går genom träning, feedback och upprepad träning. Följaktligen ligger kursens fokus på övning under lättsamma former. Metodiken lånar träningsredskap såväl från affärslivet som från teatern.

Medvetenhet är en nyckel

Kommunikation sker genom ord och beteende. I kursen ligger fokus på beteendet. En utgångspunkt är att vi i de allra flesta fall beter oss som vi är vana att bete oss – och vanans makt är stor. Det finns olyckligtvis ingenting som säger att det vana beteendet kommunicerar det vi önskar kommunicera. (Man kan till exempel se arg ut fast man känner sig nyfiken.) Det första steget är därför att försöka få grepp om vad vi egentligen sänder. Detta utgör sedan grunden för varje deltagares arbete under kursdagarna.

Två vägar mot samma mål

I kursen fokuserar vi på förmågan att skapa “det goda samtalet”. Med detta menar vi ett tillstånd av kommunikation och publikkontakt. Detta tillstånd är en kvalitet i de allra flesta typer av möten såsom informationsmöten, föreläsningar, kundbesök, medarbetarsamtal, veckomöten med mera. Vi arbetar under seminariet med två vägar till att skapa “det goda samtalet”:

Retorikens/ordvalets väg

Hur såg de gamla grekerna och romarna på hur man åstadkommer det goda talet/samtalet? Vad innebär retorik och konsten att övertyga? Hur skapar man förtroende?

Beteendets väg

Finns det beteenden som respektfullt “bjuder in” publiken/ vår samtalspartner? Hur ser i så fall dessa beteenden ut?

Kursen innehåller många inspirerande praktiska övningar. Teoriinslag varvas med övningarna. Vi samtalar också kring centrala frågeställningar och dilemman: som när retorik övergår till manipulation, och om man kan “välja” ett beteende utan att för den skull bli falsk. Varje deltagare får också tips och råd för fortsatt egen utveckling.

Övning ger färdighet

Kursen innehåller många praktiska övningar. Vi arbetar stegvis med ökande svårighet och allt närmare den verkliga situationen. Vi samtalar också kring centrala frågeställningar och dilemman som: när övergår retorik till manipulation, vad är närvaro, hur hanterar man nervositeten och kan man kan välja ett beteende utan att för den skull bli falsk. Att vi arbetar i en liten grupp (max fjorton personer) gör det möjligt för varje deltagare att få tips och råd för fortsatt egen utveckling.

Vad ger kursen?

Kursen vill ge deltagarna insikter och medvetenhet om sin medfödda kommunikationsförmåga och hur den kan utvecklas till olika färdigheter. Kursen vill hjälpa deltagarna till att:

• tala effektivt och intresseväckande inför andra
• framträda på ett levande, säkert och förtroendefullt sätt
• hantera oväntade situationer och publikreaktioner
• locka även en svårfångad publik att lyssna
• nå fram även med komplicerade eller negativa budskap
• ge liv åt “måndagsmöten” (rutinmöten)
• bli mer medveten om vem man är i andras ögon

Under kursdagarna tränar vi praktiskt på att:

• inleda och avsluta på ett förtroendeskapande vis
• välja strategier utifrån målgruppen och budskapet
• tillämpa retoriska metoder och tekniker
• använda berättelsen som metod
• skapa närvaro och publikfokus
• variera och anpassa sitt material efter publiken
• improvisera och med bibehållet lugn hantera osäkerhet

Syftet är: Att deltagarna ska känna sig mer medvetna som kommunikatörer och utifrån detta bättre kunna välja kommunikationsstrategi utifrån målgrupp, sammanhang och innehåll. Kursen kan också ges internt inom organisationen eller företaget och då kan mer specifika mål sättas upp. Dessa kan vara till exempel: att belysa ett relevant problem; att kommunicera ett särskilt budskap; att träna på särskilda typsituationer eller att helt enkelt bygga en grupp.

Målgrupp och användning

Kursen är till för dig som har viss vana att tala inför grupp. Du kanske är ledare, chef, informatör, säljare, utbildare, jurist, ämbetsman, läkare, controller, lärare eller på annat sätt kommunicerar professionellt med andra. Då kursen ges företagsinternt kan den ges till t ex en chefsgrupp, ledningsgrupp, arbetsgrupp, grupp av kollegor eller till en blandad grupp inom organisationen.

Dokumentation

Huvuddokumentation är Talarkokboken. Dessutom ingår en hemsida med länkar, boktips och lite annat. Sist men inte minst får du ett litet plånbokskort, som du kan bära med dig, och som sammanfattar det viktigaste från kursen.

Upplägg

Kursen består av två dagar. Om man anordnar kursen företagsinternt kan man lägga till valfritt antal uppföljningsdagar eller personlig talarträning.

Top